توصیه هایی از نویسنده:

هیچوقت مغرور مشو ...... برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند.

یادت باشد زمین گرد است هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی.

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد.

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اند.

اگر شنا بلد نیستی دلتو به دریا نزن.

پیچ جاده آخر راه نیست مگر اینکه تو نپیچی.

دانایان با عمل زندگی می کنند نه با اندیشه.

کمرنگ ترین جوهر ها از قوی ترین حافظه ها

ماندگارتر است.

/ 0 نظر / 8 بازدید